Introduction

We compiled and annotated the records related to Old-Joseon in ancient chinese literatures written before the Tang period, domestic literatures and excavated character materials related to Old-Joseon. We divided ancient chinese literature written before the Tang period into literatures of Pre-Qin period, chinese official history books, other ancient chinese literatures, and domestic literatures related to Old-Joseon into literatures of the Koryo period, literature of the Joseon period, modern data and then worked. We dealt with Shijing, Shangshu, Zhouyi, Yizhoushu, Zhouli, Chunqiuchuan, Guanzi, Yanzichunqiu, Lunyu, Mozi, Mengzi, Xunzi, Zhushujinian, Lushichunqiu, Hanfeizi, Shanhaijing, Zhanguoce among the literatures of Pre-Qin period. We studied Shiji, Hanshu, Houhanshu, Sanguozhi, Jinshu, Liangshu, Chenshu, Weishu, Zhoushu, Nanshi, Beishi, Suishu among the chinese official history books. We reviewed Shangshudachuan, Huainanzi, Yantielun, Dadailiji, Shuoyuan, Yilin, Fayan, Fangyan, Lunheng, Shuowenjiezi, Fengsutongyi, Qianfulun, Qianhanji, Gujinzhu, Bowuzhi, Shuijingzhu, Beitangshuchao, Yiwenleiju, Hanyuan, Chuxueji, Tangkaiyuanzhanjing, Changduanjing, Yanlugongji, Tongdian, Yuanhexingzuan, Sushiyanyi among the other ancient chinese literatures. Excavated character Material related to Old-Joseon are concentrated in the ‘Qin 25th year inscription bronze warrior’, ‘Jeomjehyen monument’, ‘Nakrang Commandery Chowon the 4th year inscription Heynbael Hokubu’ etc.. In addition to that, briefly introduced the ‘5th year Key inscription bronze warrior’, ‘Hwangjoyong inscription bronze warrior’ and so on. In the case of the literatures of the Koryo period, we dealt with Samgugsagi, Samgug-yusa, Jewang-ungi, Dong-gug-isang-gugjib, Dong-angeosajib, Igjaejib, Jolgocheonbaeg, Gajeongjib, Hong-aeyugo, Dam-am-iljib, Mog-eungo, Do-eunjib, Ungoghaenglog, Wonjaemungo, Cheog-yagjaehag-eumjib, Po-eunjib, Bogjaejib, Ssangmaedanghyeobjangjib, Songdangjib, Hojeongjib, Yangchonjib, Yongheonjib, Chaeinbeom’s epitaph, Jigwang-gugsa’s epitaph, Gwonjeog’s epitaph, Im-igdon’s epitaph, Joyeonsu’s epitaph. In the case of the literatures of the Joseon period, we treated Golyeosa, Dong-gugsenyeonga, Eungjesiju, Samgugsajeol-yo, Dong-gugtong-gam, Dong-gugsalyag written by Bagsang, Sinjeungdong-gug-yeojiseunglam, Pyojeeumjudong-gugsalyag, Gijaji, Gijasilgi, Daedong-unbugun-og, Dongsachan-yo, Dong-gugjiliji, Dongsaboyu, Jibong-yuseol, Haedongjablog, Dongsa written by Heomog, Dongsajeol-yo, Dong-gugtong-gamjegang, Dongsabyeonjeung in Yagcheonjib written by Namguman, Dong-gugsamhansagungogeumgang-yeogseol in Yang-wajib written by Isegwi, Dong-gug-yeogdaechongmog, Dongsahoegang, Samhanjeongtonglon in Iig’s anthology, Dongsapyeongjeung, Ginyeon-alam, Dongsagangmog, Dongsa written by Ijonghwi, Yeolhailgi, Haedong-yeogsa, Abang-gang-yeoggo, Dongsa written by Simdaeyun, Imhapilgiy. In the case of the modern data, we covered Dong-ailbo, Daehanjaganghoewolbo, Daehanhyeobhoehoebo, Seobughaghoewolbo, Honamhagbo, Cheongchun, Gaebyeog, Byeolgeongon, Joseon-yeogsa, Jungdeung-gyogwa Dong-gugsalyag, Chodeung Daedong-yeogsa.

Expect Effect / Research Utilization

It is expected that the historical records related to Old-Joseon of ancient chinese literatures will add depth to the study of Old-Joseon because it compiled and annotated not only the Joseonjeon of the chinese official history books but also other books. The chinese literatures of the pre-Former Han period are important to study the history of Old-Joseon becauce it was made at the time of the Old-Joseon existence. It can be useful for understanding the activity status of the tribes related to Old-Joseon and Old-Joseon, the national character, growth process, lifestyle, cultural characteristics, geographical information of Old-Joseon. The data of the Later Han period are also important to grasp the fact of the Old-Joseon period because these are the records of Han dynasty which annexed Old-Joseon. It can also contribute to understanding the situation of Old-Joseon residents after the fall, or to study the trends of Old-Joseon people who were ruled by Han dynasty. The chinese literatures in the period from Wei&jin to Sui&Tang can contribute to understanding the changes in chinese perception of Old-Joseon in the post-Han period and to understand the changing situation of the areas related to Old-Joseon. Excavated character materials can contribute to understanding the situation of Old-Joseon people under the rule of Han dynasty. It is expected that the results of the compilation and annotation on domestic literatures related to Old-Joseon will be useful for examining the change of awareness of Old-Joseon after the Koryo period. The results of the Goryeo period which contain anthologies and epitaphs, are expected to be used to study the perceptions of the writers who were active in the Goryeo and early Joseon dynasties. The study of literatures of the Joseon period dealing with Old-Joseon tended to be based on the perception of Old-Joseon by Silhak scholars who were active in the late Joseon period. It is expected to add depth to studying the change of thought about Old-Joseon which scholars who were active in the Joseon dynasty had, because it contains lots of data from various literatures and geography books written during the entire Joseon Dynasty. It is also expected that this will contribute to the study of comparing the perceptions of Old-Joseon, which many scholars in the late Joseon dynasty had. The modern data is expected to add depth to studying the perception of Old-Joseon, which was not included in the articles and books of nationalist scholars and japanese bureaucratic scholars, because newspapers and magazines published at the time are gathered here. It is also useful for understanding the nature of historical records as it has annotated books related to Old-Joseon. Historical records of ancient chinese literatures other than the Joseonjeon of the chinese official history books related to Old-Joseon were used without bibliographic information or historical contexts, and this research achievement is expected to resolve this problem. It is also expected to contribute to the expansion of Old-Joseon history research and the education of younger scholars by presenting various interpretations and research results for each historical record.

Project Name : Basic Research Support for Foundational Human/Social Science Researches
Research Title : (Ancient history 3) The Compilation and Annotation of Historical Records in Literatures related to Old-Joseon [ KRM Task Information ]
Chief of Research :
Research Institution : KOREA UNIVERSITY
Research Period : 3 Years (NOVEMBER 01, 2014 - OCTOBER 31, 2017)